תקנון האתר

 

תנאי התקשרות משפטיים למשתמש

כל המבצע פעולה באתר אשר כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות באתר, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור לעיל.

 1. כללי

1.1 בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלא אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:

1.1.1 החנות ו/או האתר – החנות הוירטואלית של “shoes24” באתר האינטרנט https://shoes24.co.il

1.1.2 החברה ו/או המפעיל – חברת שוז 24 בע”מ המפעילה את חנות shoes24, חנות שלנו נמצאת בכתובת דרך הים 3, חיפה.

1.1.3 גולש – אדם ו/או גוף אשר נכנסו לחנות shoes24 ברשת באמצעות האינטרנט.

1.1.4 קונה – גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים בחנות.

1.1.5 קניה ו/או רכישה – קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות בתקנון הזה.
1.2. אתר האינטרנט שוז 24  בכתובת:www.shoes24.co.il של החברה משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
1.33. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, אשר על כן, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.44. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.55. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 1. זכות לבצע קניה באתר

2.1 ביצוע קניה באתר מוגבל לתושבי מדינת ישראל בעלי תעודת זהות תקפה בני 18 שנים ומעלה ו/או לגוף משפטי מאוגד על פי דין אשר נרשמו לאתר בהתאם לטופס ההצטרפות המופיע באתר.

2.2 רכישת מוצרים באתר תתאפשר רק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, באמצעותן ניתן לבצע רכישות באתר, לפי שיקול דעת החברה, כאשר תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי.

2.3 ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או ביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי המפעיל.

 1. מכירה

3.1 תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד.

המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע”מ.

3.2 הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:

שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד.

מס’ תעודת הזהות או מס’ התאגיד (ח.פ, ח.צ או מספר שותפות וכד’)

כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס’ הבית, מס’ הדירה, יישוב ומיקוד.

מס’ הטלפון של הגולש ומס’ הפקס, אם יש.

כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש.

מס’ כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי.

זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.

3.3 האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה תחול על הקונה, והקונה יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כשתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.

3.4 הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לחברה את מחירו הנקוב באתר. הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר את הסכום בו התחייב הקונה.

 1. המוצרים באתר

4.1 המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.2 החברה רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.3 החברה תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות הובלת המוצר לבית הקונה.

4.4 ביצוע ההזמנה מותנה באיתור המוצר מתוך המלאי הזמין. במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 10 ימי עסקים מיום הקניה יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי לקונה, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם העסקה.

 1. התשלום

5.1 בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחברה לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

5.2 הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת האשראי לגביית התמורה. רכש הקונה מוצר ולאחר מכן חויבה החברה בגין כל תשלום שזוכתה בגין הרכישה מכל סיבה שהיא לא קיבלה החנות את תמורת המוצר, מתחייב הקונה לשלם לחברה את התמורה בתוך 3 ימים מדרישה.

5.3 התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר.

 1. אספקת/הובלת המוצרים
  6.11. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
  6.22. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה. ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
  6.33. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
  דע: יורוספורט החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
  6.44. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
  6.55. בעת אספקת המוצר, רשאית שוז24 החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
  6.66. במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.
 1. אחריות

7.1 אחריות המפעיל למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.

7.2 האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן של המוצר לתקופה של 3 חודשים מיום ביצוע העסקה.

7.3 המפעיל יחליף או יחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:

 1. המוצר הוחזר לחברה תוך 14 יום.
 2. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.
 3. הקונה יחזיר לחברה המוצר שקיבל באריזתו המקורית לחברה.
 4. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. והלקוח יתיר לחברה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
 1. ביטול הרכישה על ידי הקונה

8.1 ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981.

8.2 ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל, יעשה עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר לידי הקונה בכפוף לתנאים שלהלן:

 1. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
 2. הודעה על ביטול תימסר בפקס/דוא”ל/דואר.
 3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
 4. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כפו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
 5. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.
 6. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
 7. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

8.3 פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה אותו התחייב לשלם לחברה.

 1. תכנים המפורסמים באתר על ידי גולשים

9.1 התמונות והתכנים המועלים ע”י גולשים לאתר מהווים תוכן גולשים ובשל כך, החברה אינה אחראית לתוכן המופיע בתמונות והמידע המוצג בקבצים המועלים ע”י גולשים. כמו כן אין בתמונות והתכנים המועלים ע”י גולשים לאתר שוז24  משום המלצה או הבעת דעה כלשהם מטעם החברה ביחס לתוכן התמונות, למוסר התמונות, טיב המידע ואמינותו.

9.2 הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או  המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

9.3 זכור: התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ”ל.

9.4 החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר בכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם, והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

9.5 דע, כי במשלוח תכנים לפרסום באתר, הנך מקנה לאתר, רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת “קניין רוחני”, להלן). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר שוז24.

9.6 עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום באתר יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.

9.7 יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולאתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים (“החומרים”) שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

9.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את תכני הגולשים לצורך התאמתם לרוח החומר המפורסם באתר.

9.9 מובהר כי החומרים המוצגים באתר מטעם החברה מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה.

9.10 לחברה שמורה זכות ההחלטה הסופית לגבי פסילה או פרסום כל חלק מהחומר המועבר אליה ע”י הגולשים.

9.11 כניסה לאתר מהווה הסכמה ואישור כי קראתם את הפסקה לעיל, הבנתם את תוכנה והנכם מאשרים את הסכמתם לאמור בה.

 1. מדיניות פרטיות
  לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות) לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר.
  החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שתקבל מ- יורוספורט החברה).
  דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל (S.M.S)
  פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות “שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.
 1. כללי

11.1 ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל”ז-1977. החברה תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעת החברה להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה החברה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כשאמור בסעיף זה, וזאת  מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.

11.2 ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החברה ליצור עם הקונה קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה. במקרה זה לא יהיה על החברה לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על פי סעף זה.

11.3 אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה או שאין לחברה שליטה עליהם לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כוח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מהחברה לבצע כל התחייבות שעליה לקיים כלפי הקונה, תהיה החברה זכאית לבטל את הקנייה ולהחזיר לקונה את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה מבלי שלקונה תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול המכירה כאמור.

11.4 טעות שנגרמה על ידי החברה בתיאור המוצר ו/או בתנאי מכרז כלשהו ו/או המכירה תזכה את הקונה או המציע במכרז, באפשרות לבטל את העסקה בלבד ללא דמי ביטול כלשהם והקונה או המציע כאמור לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מהחברה.

11.5 החברה מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי הקונה באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי החברה לגורמים שלשיים חיצוניים.

11.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או למכרזים כלשהם ו/או לכל מכירה אחרת, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע החברה על הוראות תקנון זה.

11.7 החברה תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.

11.8 כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של החברה ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי החברה בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור החברה בלבד.

כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של החברה, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.

11.9 מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או קונה כלפי החברה יהיה בבית משפט מוסמך בחיפה.